Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ovvlsome
4721 525d 420
Yeah, credit where credit is due: amazing artork by Chiara Bautista!
Reposted fromLeWho LeWho viaalcione alcione
ovvlsome
9609 0ca8
Reposted frompatos patos viahasandra hasandra
ovvlsome
7549 8d6f 420
Reposted frommalusiaa malusiaa viahasandra hasandra
ovvlsome
8083 97dd 420
Reposted fromlonelyday lonelyday viahasandra hasandra
ovvlsome
ovvlsome
ovvlsome
Najlepszego z okazji dnia kobiet!
Reposted fromAdejln Adejln viapl pl
ovvlsome
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viagoby goby
ovvlsome
6755 6a70 420
Reposted fromtelewizja telewizja viagoby goby
ovvlsome


Gustav Klimt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viagoby goby
ovvlsome
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viagoby goby
ovvlsome
Reposted fromderida derida viasatyra satyra
ovvlsome
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viasatyra satyra
7319 fe21 420
Reposted fromSaturnine Saturnine viasatyra satyra
ovvlsome
9955 939a 420
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viasatyra satyra
ovvlsome
ovvlsome
ovvlsome


ERSA ATELIER Bridal Collection  2015
ovvlsome
1423 a45a 420
Reposted fromlove-autumn love-autumn vianayantara nayantara
ovvlsome
8581 da1c 420
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl